Psychiaterpraktijk GWC van den Berg

Burgemeester Smitsstraat 1, 3523 KL Utrecht, 06-22243990

AGB locatiecode: 03071714 AGB hulpverlenerscode 03059308 Big: 89019904701

Aanmelding: stuur een mail naar info@gwcvandenberg.nl Als u na 3 dagen niets gehoord hebt van mij, bel me dan 10 minuten voor het hele uur; dus 9.50, 10.50, 11.50 etc.

Gerard van den Berg is zelfstandig gevestigd psychiater (ZGP) en psychotherapeut. Hij is gespecialiseerd in de psychotherapeutische psychiatrie. Een ZGP is een behandelspecialist, die in principe iedereen met allerlei soorten van complexe problematiek in behandeling kan nemen.

Een psychiater is een medisch specialist. De psychiatrie bestudeert de biologische, psychologische en sociale factoren die leiden tot gezondheidsklachten. Een psychotherapeut beïnvloedt vooral psychologische factoren.

Zelfstandig gevestigd betekent dat het specialisme psychiatrie onafhankelijk van instellingen wordt uitgevoerd.

De psychiaterpraktijk hanteert geen wachtlijst, niet voor de intake en niet tussen intake en het begin van de behandeling. Indien ik u niet binnen 4 weken een afspraak kan aanbieden, dan dien ik u te verwijzen naar de zorgbemiddelaar van uw zorgverzekeraar.

Kennismaking
Het kennismakingsgesprek heeft als doel om uw klachten te inventariseren, te classificeren en tot een diagnose te komen. Daarnaast is het de gelegenheid om na te gaan of u iets met mij kunt en of ik verwacht voor u helpend te kunnen zijn. Aan het einde van het gesprek bespreek ik met u het voorlopig behandelingsplan. Uw huisarts ontvangt een afschrift, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Indien u medicijnen gebruikt is het belangrijk dat u bij de apotheek een uitdraai vraagt dat u kunt meenemen naar het kennismakingsgesprek.

Behandelingsplan
Het behandelingsplan wordt samen met u opgesteld, waarbij alternatieve mogelijkheden zullen worden besproken en met uw voorkeur wordt rekening gehouden. Het in kaart brengen van de verschillende hulpverleners, die bij u betrokken zijn vormt een onderdeel van het behandelingsplan. In principe voert u zelf de regie, tenzij u dat niet wilt of kunt. Bij een stagnerende behandeling of tegenstrijdige adviezen door verschillende hulpverleners kan een zorgconferentie met de betrokken hulpverleners en de huisarts belegd worden. Het doel is dan afspraken te maken over wie, wat, waar, wanneer doet. U krijgt een afschrift van het behandelingsplan. De zorgverzekeraars eisen dat u het ondertekent, maar voor mij volstaat als u een mailtje stuurt met het bericht dat u het behandelingsplan heeft ontvangen en dat u ermee instemt.

Waarneming
Tijdens vakanties wordt de praktijk waargenomen door een collega ZGP. Onder “mededelingen” kunt u de naam en het telefoonnummer van de waarnemer vinden. De waarneming geldt alleen voor patiënten die bij mij in behandeling zijn.

Crisisopvang
De zorgverzekeraars hebben de regionale crisiszorg ingekocht bij Altrecht. Dit neemt niet weg dat als u spoedeisende hulp nodig hebt, u mij altijd kunt mailen of bellen. Indien dit onvoldoende soelaas biedt en een extra afspraak kennelijk niet volstaat dan kan buiten kantooruren de huisartsenpost ingeschakeld worden die in overleg met mij (indien bereikbaar) eventueel de crisisdienst kan inschakelen. Tijdens kantooruren kan dat via mij en/of via de huisarts. U kunt het behandelingsplan dat u in uw het bezit heeft gebruiken als informatieoverdracht. Ook is het mogelijk dat ik in overleg met u, het medisch dossier naar de crisisdienst stuur.

Samenwerking met andere zorgverleners
Indien u reeds in behandeling bent bij een andere hulpverlener of zorgaanbieder, dan is het belangrijk dat u het behandelingsplan van die zorgaanbieder meebrengt naar het kennismakingsgesprek of naar mij toe mailt (persoonsgegevens kunt u weghalen). Het is van belang dat de behandeling door de verschillende hulpverleners effectief op elkaar wordt afgestemd. Als u daarmee instemt kan een bijeenkomst met u en alle betrokken hulpverleners georganiseerd worden.

Kwaliteit
De psychiaterpraktijk probeert voortdurend de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Dat kan alleen met uw hulp. U wordt daarom verzocht om regelmatig een vragenlijst in te vullen om de voortgang van de behandeling in kaart te brengen. De uitkomst ervan wordt met u besproken en wordt gebruikt bij de tussentijdse evaluaties. Jaarlijks of aan het einde van de behandeling wordt u verzocht een cliënt tevredenheidsvragenlijst in te vullen (CQi).   

De psychiaterpraktijk neemt deel aan maandelijkse intervisie bijeenkomsten met andere ZGP. Uw behandeling kan daarin anoniem besproken worden. De uitkomst daarvan wordt met u besproken en kan aanleiding zijn voor een second opinion. U kunt zelf ook vragen of ik uw vraag bij de intervisie wil inbrengen.

De ZGP wordt in het kader van de herregistratie als psychiater elke 5 jaar door een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie bezocht en getoetst op de inhoud van de geboden zorg, de organisatie van de zorg en de bejegening. Onderdeel hiervan is een tevredenheidsonderzoek onder patiënten, verwijzers en samenwerkingspartners. Voorts dient hij minimaal 40 uur per jaar te besteden aan na- en bijscholing.

Klachtenprocedure
Als u een klacht heeft over de behandeling, bejegening of de wijze waarop de praktijk georganiseerd is, hoor ik dat graag van u. Indien dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, die u kunt bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net Vermeldt u in de mail in ieder geval uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik
aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.

De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken Postbus 90600
2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl. (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

Rechten
U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. U kunt hiervan een afschrift vragen. Voor verdere rechten en plichten moge ik u verwijzen naar de WGBO.

Privacy
Bij het registreren van patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van VECOZO. Dit is een registratie en declaratiesysteem waar uw huisarts en apotheker ook gebruik van maken. Het is wettelijk verplicht om op de rekening naar de zorgverzekeraar de DSM classificatiegroep te vermelden. Indien u dat niet wilt dan kunt u een privacy verklaring downloaden op de website van de NZA ( Bijlage 3b bij NR/CU-260 Privacyverklaring zorgactiviteiten - Bijlage 3b bij NR/CU-260 Privacyverklaring zorgactiviteiten). Met zo'n verklaring kan ik de classificatie op de declaratie weglaten. 

Hetgeen de psychiater uit hoofde van zijn functie te weten komt valt onder het medisch beroepsgeheim. Er zal daarom geen informatie verstrekt worden aan derden tenzij in overleg met u en pas na schriftelijke toestemming. U heeft op elk moment recht op inzage van uw medisch dossier. Desgewenst kunt u een afschrift daarvan ontvangen.

Kosten
Sinds 1-1-2014 bestaat de Geestelijke Gezondheidszorg uit de POH GGZ (onder verantwoordelijkheid van de huisarts), de basis generalistische GGZ en de specialistische GGZ. De psychiaterpraktijk valt onder specialistische GGZ, die betaald wordt uit het basispakket van de zorgverzekering. Voorwaarde voor betaling is dat u verwezen bent door de huisarts naar de specialistische GGZ en dat er sprake is van complexe problematiek. Dit laatste betekent dat lichtere vormen van therapie, zoals e-health en/of een standdaard psychologische behandeling niet werkzaam is gebleken of dit door de huisarts in samenspraak met u als niet  kansrijk wordt ingeschat. De verwijzing is geldig vanaf de datum van afgifte. Zorgt u er dus voor dat u pas een afspraak maakt, als u de verwijzing in uw bezit heeft. Zonder juiste verwijzing is de zorg niet verzekerd en dient u de kosten zelf te betalen.

Onverzekerde zorg
Sinds 1-1-2013 wordt de behandeling van gezondheidsklachten, die zuiver het gevolg zijn van een moeilijk te verwerken gebeurtenis, arbeidsproblemen, relatieproblemen en gezinsproblemen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Indien na de kennismaking blijkt dat hiervan sprake is en de klachten niet ondergebracht kunnen worden in een verzekerde DSM classificatie, dan komt de behandeling voor  eigen rekening. Voor deze omstandigheid geldt een tarief van 198,69 voor een diagnostisch onderzoek en 144,37 euro voor een behandelzitting.

Onderzoek en indicatiestelling vallen altijd onder  de basisverzekering van de zorgverzekeringswet, zodat u niet bang hoeft te zijn dat de kosten van de kennismaking niet door uw zorgverzekeraar betaald zullen worden. Deze kosten gaan wel ten koste van het wettelijk eigen risico van minimaal 385 euro per jaar.

Zorg zonder geldige verwijzing voor specialistische GGZ is onverzekerde zorg. De kosten daarvan komen voor eigen rekening.

Kosten worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar
De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars. De rekening wordt direct bij uw zorgverzekeraar ingediend. U heeft hier geen omkijken naar. De declaratie gaat wel ten koste van uw eigen risico, dat de zorgverzekeraar bij u in rekening brengt.

Aanmeldingsprocedure
U kunt zich aanmelden per e-mail.Na ontvangst van uw email ontvangt u binnen 3 dagen  een reactie met een uitnodiging voor een kennismaking (mits mogelijk binnen 4 weken). Daarnaast krijgt u inloggegevens toegezonden om twee klachtenlijsten in te vullen die dienen als uitgangsmeting voor het 1e gesprek en als hulpmiddel bij het inschatten van aard en ernst van de problematiek. Vermeld bij u aanmelding bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent in verband met budgettering, maximaal aantal verzekerden bij sommige zorgverzkeraars. 

Indien u liever eerst uw situatie mondeling wilt toelichten of vragen hebt, dan kunt u mij op werkdagen telefonisch bereiken op 10 minuten voor het hele uur op 06-22243990. De praktijk is geopend op werkdagen. Bij uw aanmelding kunt u uw voorkeur aangeven welk dagdeel u het beste uitkomt.

E-Health
De psychiaterpraktijk beschikt over een uiteenlopend aantal modules van zelfhulpprogramma’s zoals: Mindfulnes, cognitieve therapie bij depressies, angst en paniek. Deze programma’s kunnen ingezet worden als onderdeel van de behandeling. Wanneer zelfhulpprogramma’s u aanspreken, vraag er dan naar.

Monitoring
De praktijk maakt gebruik van een regelmatig in te vullen vragenlijst, waardoor het beloop en het resultaat van de behandeling in kaart wordt gebracht. Na aanmelding krijgt u via een e-mail inloggegevens van Qualiview toegezonden, zodat u de vragenlijsten kunt invullen vóór het 1e gesprek. Deze klachtenlijsten zijn een hulpmiddel bij het inschatten van de ernst en biedt aanwijzingen voor de diagnose.

No show
Indien u verhinderd bent dient u tijdig af te zeggen. Bij niet verschijnen op de afspraak of korter dan 24 uur van tevoren afbellen, ben ik genoodzaakt een no show tarief van 75 euro in rekening te brengen. U kunt deze kosten niet verhalen op u zorgverzekeraar.