Zelfstandig gevestigd psychiater

Gerard van den Berg is zelfstandig gevestigd psychiater (ZGP) en psychotherapeut. Een ZGP is een behandelspecialist, die in principe iedereen met allerlei soorten van complexe problematiek in behandeling kan nemen.

★★★★★ 9.3 · Gemiddelde waardering op Zorgkaart Nederland
Aanmeldstop
Complexe problematiek
Vergoed door zorgverzekeraar

Help mij op weg met

Afspraak maken

De psychiaterpraktijk hanteert geen wachtlijst. U heeft wel een verwijzing van de huisarts voor specialistische GGZ nodig.

Herhaalrecept

Bent u in behandeling en heeft u voorgeschreven medicatie? Vraag een herhaalrecept aan.

Aanmelding

Stuur een mail naar info@gwcvandenberg.nl Als u na 3 dagen niets gehoord hebt van mij, bel me dan 10 minuten voor het hele uur: dus 10.50, 11.50 etc.

Gerard van den Berg is zelfstandig gevestigd psychiater (ZGP) en psychotherapeut. Hij is gespecialiseerd in de psychotherapeutische psychiatrie. Een ZGP is een behandelspecialist, die in principe iedereen met allerlei soorten van complexe problematiek in behandeling kan nemen.

Een psychiater is een medisch specialist. De psychiatrie bestudeert de biologische, psychologische en sociale factoren die leiden tot gezondheidsklachten. Een psychotherapeut beïnvloedt vooral psychologische factoren.

Zelfstandig gevestigd betekent dat het specialisme psychiatrie onafhankelijk van instellingen wordt uitgevoerd.

De psychiaterpraktijk hanteert geen wachtlijst, niet voor de intake en niet tussen intake en het begin van de behandeling. Als ik u niet binnen 4 weken een afspraak kan aanbieden, dan dien ik u te verwijzen naar de zorgbemiddelaar van uw zorgverzekeraar.

Kennismaking

Het kennismakingsgesprek heeft als doel om uw klachten te inventariseren, te classificeren en tot een diagnose te komen. Daarnaast is het de gelegenheid om na te gaan of u iets met mij kunt en of ik verwacht voor u helpend te kunnen zijn. Aan het einde van het gesprek bespreek ik met u het voorlopig behandelingsplan. Uw huisarts ontvangt een afschrift, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Als u medicijnen gebruikt is het belangrijk dat u bij de apotheek een uitdraai vraagt dat u kunt meenemen naar het kennismakingsgesprek.

Na de kennismaking ontvangt u een instructievideo waarop ik uiteenzet wat u van de behandeling mag verwachten, zodat bij het 2e gesprek de therapie gelijk kan beginnen.

Behandelingsplan

Het behandelingsplan wordt samen met u opgesteld, waarbij alternatieve mogelijkheden zullen worden besproken en met uw voorkeur wordt rekening gehouden. Het in kaart brengen van de verschillende hulpverleners, die bij u betrokken zijn vormt een onderdeel van het behandelingsplan. In principe voert u zelf de regie, tenzij u dat niet wilt of kunt. Bij een stagnerende behandeling of tegenstrijdige adviezen door verschillende hulpverleners kan een zorgconferentie met de betrokken hulpverleners en de huisarts belegd worden. Het doel is dan afspraken te maken over wie, wat, waar, wanneer doet. U krijgt een afschrift van het behandelingsplan.

Waarneming

Tijdens vakanties wordt de praktijk waargenomen door een collega ZGP. Onder “mededelingen” kunt u de naam en het telefoonnummer van de waarnemer vinden. De waarneming geldt alleen voor patiënten die bij mij in behandeling zijn.

Crisisopvang

De zorgverzekeraars hebben de regionale crisiszorg ingekocht bij Altrecht. Dit neemt niet weg dat als u spoedeisende hulp nodig hebt, u mij altijd kunt mailen of bellen. Als dit onvoldoende soelaas biedt en een extra afspraak kennelijk niet volstaat dan kan buiten kantooruren de huisartsenpost ingeschakeld worden die in overleg met mij (indien bereikbaar) eventueel de crisisdienst kan inschakelen. Tijdens kantooruren kan dat via mij en/of via de huisarts. U kunt het behandelingsplan dat u in uw het bezit heeft gebruiken als informatieoverdracht. Ook is het mogelijk dat ik in overleg met u, het medisch dossier naar de crisisdienst stuur.

Samenwerking met andere zorgverleners

Als u al in behandeling bent bij een andere hulpverlener of zorgaanbieder, dan is het belangrijk dat u het behandelingsplan van die zorgaanbieder meebrengt naar het kennismakingsgesprek of naar mij toe mailt (persoonsgegevens kunt u weghalen). Het is van belang dat de behandeling door de verschillende hulpverleners effectief op elkaar wordt afgestemd. Als u daarmee instemt kan een bijeenkomst met u en alle betrokken hulpverleners georganiseerd worden.

Kwaliteit

De psychiaterpraktijk probeert voortdurend de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Dat kan alleen met uw hulp. U wordt daarom verzocht om regelmatig een vragenlijst in te vullen om de voortgang van de behandeling in kaart te brengen. De uitkomst ervan wordt met u besproken en wordt gebruikt bij de tussentijdse evaluaties. Aan het einde van de behandeling wordt u verzocht een cliënt tevredenheidsvragenlijst in te vullen (CQi).

De psychiaterpraktijk neemt deel aan maandelijkse intervisie bijeenkomsten met andere ZGP. Uw behandeling kan daarin anoniem besproken worden. De uitkomst daarvan wordt met u besproken en kan aanleiding zijn voor een second opinion. U kunt zelf ook vragen of ik uw vraag bij de intervisie wil inbrengen.

De ZGP wordt in het kader van de herregistratie als psychiater elke 5 jaar door een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie bezocht en getoetst op de inhoud van de geboden zorg, de organisatie van de zorg en de bejegening. Onderdeel hiervan is een tevredenheidsonderzoek onder patiënten, verwijzers en samenwerkingspartners. Voorts dient hij minimaal 40 uur per jaar te besteden aan na- en bijscholing.

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de behandeling, bejegening of de wijze waarop de praktijk georganiseerd is, hoor ik dat graag. Als dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, die u kunt bereiken via klachtenfunctionaris@nvvp.net Vermeldt in de mail in ieder geval uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u het geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.

De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen via www.degeschillencommissie.nl.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. U kunt hiervan een afschrift vragen. Voor verdere rechten en plichten moge ik u verwijzen naar de WGBO.

Privacy

Bij het registreren van patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van VECOZO. Dit is een registratie en declaratiesysteem waar uw huisarts en apotheker ook gebruik van maken. Het is wettelijk verplicht om op de rekening naar de zorgverzekeraar de DSM-classificatiegroep te vermelden. Indien u dat niet wilt dan kunt u een privacyverklaring downloaden op de website van de NZA (Bijlage 3b bij NR/CU-260 Privacyverklaring zorgactiviteiten - Bijlage 3b bij NR/CU-260 Privacyverklaring zorgactiviteiten). Met zo’n verklaring kan ik de diagnose op de declaratie weglaten.

Hetgeen de psychiater uit hoofde van zijn functie te weten komt valt onder het medisch beroepsgeheim. Er zal daarom geen informatie verstrekt worden aan derden tenzij in overleg met u en pas na schriftelijke toestemming. U heeft op elk moment recht op inzage van uw medisch dossier. Desgewenst kunt u een afschrift daarvan vragen.

Bekostiging

Kosten worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars. U heeft hier geen omkijken naar. De declaratie gaat wel ten koste van uw eigen risico, dat de zorgverzekeraar bij u in rekening brengt.

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden per e-mail en krijgt binnen 3 dagen een reactie met een uitnodiging voor een kennismaking (mits mogelijk binnen 4 weken). Daarnaast krijgt u mails van Qualiview om twee klachtenlijsten in te vullen die dienen als uitgangsmeting voor het 1e gesprek en als hulpmiddel bij het inschatten van aard en ernst van de problematiek. Vermeld bij u aanmelding bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent in verband met budgettering, maximaal aantal verzekerden bij sommige zorgverzekeraars.

Als u liever eerst uw situatie mondeling wilt toelichten of vragen hebt, dan kunt u mij op werkdagen telefonisch bereiken op 10 minuten voor het hele uur op 06-22243990. De praktijk is geopend op werkdagen. Bij uw aanmelding kunt u uw voorkeur aangeven welk dagdeel u het beste uitkomt.

E-Health

De psychiaterpraktijk beschikt over een uiteenlopend aantal modules van zelfhulpprogramma’s zoals: Mindfulnes, cognitieve therapie bij depressies, angst en paniek. Deze programma’s kunnen ingezet worden als onderdeel van de behandeling. Wanneer zelfhulpprogramma’s u aanspreken, vraag er dan naar.

Monitoring

De praktijk maakt gebruik van een regelmatig in te vullen klachtenlijst, waardoor het beloop en het resultaat van de behandeling in kaart wordt gebracht.

No show

Als u verhinderd bent dient u tijdig af te zeggen. Bij niet verschijnen op de afspraak of korter dan 24 uur van tevoren afbellen, ben ik genoodzaakt een no show tarief van 75 euro in rekening te brengen. U kunt deze kosten niet verhalen op u zorgverzekeraar.

Vergoed door zorgverzekeraar

Kennismaking

Het kennismakingsgesprek heeft als doel om uw klachten te inventariseren, te classificeren en tot een diagnose te komen.

Behandelingsplan

Het behandelingsplan wordt samen met u opgesteld, waarbij alternatieve mogelijkheden zullen worden besproken en met uw voorkeur wordt rekening gehouden.

Start behandeling

Samen werken we aan vermindering van uw klachten. U ontvangt ook videomateriaal over de behandeling om in uw eigen tijd te bekijken.

Maak een afspraak
★★★★★ 9.3 · Gemiddelde waardering op Zorgkaart Nederland

Psychiaterpraktijk GWC van den Berg

De psychiaterpraktijk hanteert momenteel een aanmeldstop, niet voor de intake en niet tussen intake en het begin van de behandeling. Indien ik u niet binnen 4 weken een afspraak kan aanbieden, dan dien ik u te verwijzen naar de zorgbemiddelaar van uw zorgverzekeraar.

Stel je vraag